PHP array_merge 和 array + array 的区别

PHP 函数使用

array_merge

官网说明

将一个或多个数组的单元合并起来,一个数组中的值附加在前一个数组的后面。返回作为结果的数组。 如果输入的数组中有相同的字符串键名,则该键名后面的值将覆盖前一个值。然而,如果数组包含数字键名,后面的值将不会覆盖原来的值,而是附加到后面。 如果只给了一个数组并且该数组是数字索引的,则键名会以连续方式重新索引。

array + array

官网说明

+ 运算符把右边的数组元素附加到左边的数组后面,两个数组中都有的键名,则只用左边数组中的,右边的被忽略。

例子如下

example 1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
$addend = [ 'a' => 'apple', 'b' => 'banana', 'c' => 'cherry' ];
$summand = [ 'a' => 'apricot', 'b' => 'banana', 'd' => 'date' ];

// 非数字键key 相同不做merge,只是追加

print_r(array_merge($addend, $summand));
// key 相同,做覆盖

print_r($addend + $summand);

result:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
Array
(
   [a] => apricot
   [b] => banana
   [c] => cherry
   [d] => date
)
Array
(
   [a] => apple
   [b] => banana
   [c] => cherry
   [d] => date
)

example 2:

1
2
3
4
5
$addend = [ 0 => 'apple', 1 => 'banana', 3 => 'cherry' ];
$summand = [ 0 => 'apricot', 1 => 'banana', 2 => 'date' ];

print_r(array_merge($addend, $summand));
print_r($addend + $summand);

result:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
Array
(
   [0] => apple
   [1] => banana
   [2] => cherry
   [3] => apricot
   [4] => banana
   [5] => date
)
Array
(
   [0] => apple
   [1] => banana
   [3] => cherry
   [2] => date
)
0%